پایه یازدهم

موضوع نشريه
عربی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون ادبی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
فلسفه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
ریاضی آمار(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زیست شناسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
حسابان_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
هندسه(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
آمار و احتمال_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
روانشناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
آزمایشگاه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان انگلیسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زیست(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
هندسه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
آمار و احتمال_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲) کلاس های(۲۰۱،۲۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
علوم وفنون(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زیست(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
هندسه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
آمار و احتمال_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
روان شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فلسفه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زبان خارجه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۲) یازدهم تجربی(۲۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۲) یازدهم تجربی(۲۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی و آمار(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
حسابان(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۱۴۰۰ پایه یازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۱۴۰۰ پایه یازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۱۴۰۰ پایه یازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ۹۹ پایه یازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ۹۹ پایه یازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ۹۹ پایه یازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۹۹ پایه یازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۹۹ پایه یازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۹۹ پایه یازدهم انسانی دانلود
هندسه(۳)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
زبان خارجه(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
علوم و فنون(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
حسابان(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
زیست شناسی(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
ریاضی(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
آمار و احتمال(۲)_ خرداد ماه ۹۹ دانلود
آمار و احتمال(ریاضی)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
زمین شناسی یازدهم _ خرداد ماه ۹۹ دانلود
هندسه(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
نگارش(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
علوم و فنون(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
رياضي(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
انسان و محيط زيست_دی ماه ۹۷ دانلود
فلسفه_دی ماه ۹۷ دانلود
حسابان_دی ماه ۹۷ دانلود
جامعه شناسي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
شيمي_دی ماه ۹۷ دانلود
تاريخ_دی ماه ۹۷ دانلود
علوم و فنون(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
زيست شناسي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
دین و زندگی(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي و آمار(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
آمار و احتمال(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
نمونه سوال آمار و احتمال(۲)_دی ماه ۹۸ دانلود
عربي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
عربي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
فلسفه(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
حسابان(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
رياضي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
شيمي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
تاريخ(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
زيست(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
نمونه سوال آمار و احتمال(۲)_دی ماه ۹۸ دانلود