پایه یازدهم

موضوع نشريه
علوم و فنون (۲) یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زمین شناسی یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
روانشناسی یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(۲) یازدهم تجربی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(۲) یازدهم ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
اقتصاد(۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زبان انگلیسی(۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زیست شناسی(۲) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی(۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۲) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۲) رشته تجربی و ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
تاریخ(۲) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی آمار(۲) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی(۲) رشته تجربی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا(۲) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
تاریخ معاصر آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
آمار و احتمال (۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جامعه شناسی (۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
هندسه (۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فلسفه و منطق۱ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زیست۲ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
حسابان۱ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی۲ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون ادبی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
فلسفه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
ریاضی آمار(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زیست شناسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
حسابان_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
هندسه(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
آمار و احتمال_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
روانشناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
آزمایشگاه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان انگلیسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زیست(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
هندسه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
آمار و احتمال_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲) کلاس های(۲۰۱،۲۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
علوم وفنون(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زیست(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
هندسه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
آمار و احتمال_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
روان شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فلسفه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زبان خارجه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۲) یازدهم تجربی(۲۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۲) یازدهم تجربی(۲۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی و آمار(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
حسابان(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۱۴۰۰ پایه یازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۱۴۰۰ پایه یازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۱۴۰۰ پایه یازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ۹۹ پایه یازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ۹۹ پایه یازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ۹۹ پایه یازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۹۹ پایه یازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۹۹ پایه یازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۹۹ پایه یازدهم انسانی دانلود
هندسه(۳)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
زبان خارجه(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
علوم و فنون(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
حسابان(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
زیست شناسی(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
ریاضی(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
آمار و احتمال(۲)_ خرداد ماه ۹۹ دانلود
آمار و احتمال(ریاضی)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
زمین شناسی یازدهم _ خرداد ماه ۹۹ دانلود
هندسه(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
نگارش(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
علوم و فنون(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
رياضي(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
انسان و محيط زيست_دی ماه ۹۷ دانلود
فلسفه_دی ماه ۹۷ دانلود
حسابان_دی ماه ۹۷ دانلود
جامعه شناسي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
شيمي_دی ماه ۹۷ دانلود
تاريخ_دی ماه ۹۷ دانلود
علوم و فنون(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
زيست شناسي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
دین و زندگی(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي و آمار(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
آمار و احتمال(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
نمونه سوال آمار و احتمال(۲)_دی ماه ۹۸ دانلود
عربي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
عربي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
فلسفه(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
حسابان(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
رياضي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
شيمي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
تاريخ(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
زيست(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
نمونه سوال آمار و احتمال(۲)_دی ماه ۹۸ دانلود