نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

مهدی حسن پور ۱۹.۸۱
مهدی حسن پور نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرحسین قهرمانیان ۱۹.۵۵
امیرحسین قهرمانیان نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
امیرحسین گنابادی ۱۹.۷۶
امیرحسین گنابادی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیررضا کریمی ۱۹.۴۷
امیررضا کریمی نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
بهنام جلالی ۱۹.۷۶
بهنام جلالی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرارسلان دائمی ۱۹.۸۹
امیرارسلان دائمی نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : اول
محمدرضا پورسامانی ۱۹.۵۶
محمدرضا پورسامانی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
امیرحسین دائمی ۱۹.۶۵
امیرحسین دائمی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : اول
سیدسجاد حسینی ۱۹.۴۰
سیدسجاد حسینی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
محمدامین خیابانی ۱۹.۳۴
محمدامین خیابانی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
محمدمعین داوری ۱۹.۶۴
محمدمعین داوری نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : اول
سجاد سعید ۱۹.۵۹
سجاد سعید نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم