نوآموزان برتر سال ۱۳۹۹

مهدی حسن پور ۱۹.۸۱
مهدی حسن پور نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرحسین قهرمانیان ۱۹.۵۵
امیرحسین قهرمانیان نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
امیرحسین مختاری ۱۹.۳۲
امیرحسین مختاری نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم
محمدعلی ارکی ۱۹.۷۷
محمدعلی ارکی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
آرمان رجایی ۱۹.۸۱
آرمان رجایی نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
مهدی آرام خواه ۱۹.۷۶
مهدی آرام خواه نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
علی ذاکری زاده ۱۹.۶۴
علی ذاکری زاده نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرحسین گنابادی ۱۹.۷۶
امیرحسین گنابادی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیررضا کریمی ۱۹.۴۷
امیررضا کریمی نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
بهنام جلالی ۱۹.۷۶
بهنام جلالی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرارسلان دائمی ۱۹.۸۹
امیرارسلان دائمی نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : اول
محمدرضا پورسامانی ۱۹.۵۶
محمدرضا پورسامانی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم