نوآموزان برتر سال ۱۴۰۰

محمدامین رضایی ۱۹.۴۹
محمدامین رضایی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : اول
مهدی شیخی روحانی ۱۸.۹۹
مهدی شیخی روحانی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم
علی اختراعی صناعی ۱۸.۹۲
علی اختراعی صناعی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم
محمد کهیازی ۱۹.۸۴
محمد کهیازی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
محمدحامد مهدی یار ۱۹.۸۲
محمدحامد مهدی یار نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرحسین رجایی ۱۹.۸۱
امیرحسین رجایی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : سوم
حسین مروارید ۱۸.۸۹
حسین مروارید نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : اول
محمدجواد ناظری ۱۷.۹۴
محمدجواد ناظری نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
سید ایمان فتاحی معصوم ۱۷.۸۱
سید ایمان فتاحی معصوم نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
محمدصدرا گچ پزان ۱۹.۲۱
محمدصدرا گچ پزان نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : اول
ایلیا نجات ۱۸.۸۲
ایلیا نجات نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم
محمدجواد اعتمادی فرد ۱۸.۶۴
محمدجواد اعتمادی فرد نوبت اول پایه تحصیلی : دهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم