پایه دوازدهم

موضوع نشريه
زیست(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سلامت و بهداشت_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون ادبی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
گسسته_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
مدیریت خانواده و سبک زندگی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
هندسه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
هویت اجتماعی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جامعه شناسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
گسسته_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳) کلاس های(۳۰۱،۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳) کلاس (۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیا(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
شیمی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی و آمار(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
هندسه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۳) دوازدهم تجربی(۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۳) دوازدهم تجربی(۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فلسفه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فنون(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
حسابان(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زیست(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۳) دوازدهم ریاضی(۳۰۱) تجربی(۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۳) دوازدهم انسانی(۳۲۱) تجربی(۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم انسانی دانلود
عربي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
دين و زندگي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
هندسه(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
حسابان(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
شيمي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
زيست(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
آمار(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
عربي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
عربي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
فلسفه(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
هندسه(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
حسابان(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
جامعه شناسي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
رياضي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
شيمي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
زيست(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود