پایه دوازدهم

موضوع نشريه
هندسه(۳) دوازدهم ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فلسفه (۲) دوازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
مدیریت خانواده دوازدهم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(۳) دوازدهم ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(۳) دوازدهم تجربی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون(۳) دوازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون(۳) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
حسابان(۲) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی و آمار(۳) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جامعه شناسی دوازدهم رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۳) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
شیمی(۳) رشته ریاضی و تجربی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی(۳) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زبان (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی گسسته آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زیست۲ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی۳ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
تاریخ۳ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی۳ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا۳ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
انسان و محیط آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زیست(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سلامت و بهداشت_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون ادبی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
گسسته_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
مدیریت خانواده و سبک زندگی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
هندسه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
هویت اجتماعی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جامعه شناسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
گسسته_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳) کلاس های(۳۰۱،۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳) کلاس (۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیا(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
شیمی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی و آمار(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
هندسه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۳) دوازدهم تجربی(۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۳) دوازدهم تجربی(۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فلسفه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فنون(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
حسابان(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زیست(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۳) دوازدهم ریاضی(۳۰۱) تجربی(۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۳) دوازدهم انسانی(۳۲۱) تجربی(۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم انسانی دانلود
عربي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
دين و زندگي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
هندسه(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
حسابان(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
شيمي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
زيست(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
آمار(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
عربي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
عربي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
فلسفه(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
هندسه(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
حسابان(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
جامعه شناسي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
رياضي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
شيمي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
زيست(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود