معرفی پرسنل

 • محمدحسن رمضانی

  محمدحسن رمضانی

  فوق لیسانس ریاضی دبیر ریاضی
 • محمد کیوانلو

  محمد کیوانلو

  فوق لیسانس شیمی دبیر شیمی
 • مجید قانعی

  مجید قانعی

  فوق لیسانس ریاضی دبیر گسسته و آمار احتمال
 • جواد جلایرنیا

  جواد جلایرنیا

  فوق لیسانس ادبیات دبیر ادبیات و نگارش
 • محمدرضا مروجان

  محمدرضا مروجان

  فوق لیسانس فلسفه و منطق دبیر فلسفه و منطق
 • سید محمدصادق محمدنیا

  سید محمدصادق محمدنیا

  فوق لیسانس ریاضی دبیر ریاضی
 • سید محسن هاشمی زهان

  سید محسن هاشمی زهان

  دکتری شیمی معدنی دبیر آزمایشگاه
 • محمدعلی ابراهیمی

  محمدعلی ابراهیمی

  فوق لیسانس ریاضی دبیر هندسه و حسابان
 • سید علی رضوی

  سید علی رضوی

  فوق لیسانس دبیر زبان انگلیسی