اولین جلسه منتخبین شورای دانش آموزی

در روز چهارشنبه 9 آذر ماه 1401 اولین جلسه شورای دانش آموزی با حضور اعضای منتخب دبیرستان در محل اتاق مدیریت دبیرستان برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا مدیریت محترم دبیرستان جناب آقای شادردی زاده ضمن عرض تبریک به دانش آموزان منتخب و توضیحاتی در مورد وظایف شورای دانش آموزی از دانش آموزان منتخب شورای دانش آموزی درخواست کردند که ضمن حضور فعال در مراسمات مختلف دبیرستان حتما برنامه های مصوب جلسات خود را با معاون پرورشی دبیرستان جناب آقای طاهری هماهنگ کنند.

در ادامه معاونت پرورشی دبیرستان بعد از بیان نکاتی در مورد شورا با نظر خواهی از اعضای شورا؛ رئیس، نائب رئیس و منشی شورا انتخاب شدند که شامل رئیس شورا جناب آقای عامری فر، نائب رئیس شورا جناب آقای بهشتی و منشی شورا جناب آقای آشفته انتخاب شدند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20