علوم تجربی

موضوع نشريه
مدیریت خانواده دوازدهم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(۳) دوازدهم تجربی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
شیمی(۳) رشته ریاضی و تجربی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی(۳) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زبان (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی۳ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی۳ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
انسان و محیط آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زیست(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
سلامت و بهداشت_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
مدیریت خانواده و سبک زندگی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
هویت اجتماعی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳) کلاس های(۳۰۱،۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳) کلاس (۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
شیمی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۳) دوازدهم تجربی(۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۳) دوازدهم تجربی(۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زیست(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۳) دوازدهم ریاضی(۳۰۱) تجربی(۳۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۳) دوازدهم انسانی(۳۲۱) تجربی(۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم تجربی دانلود
عربي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
دين و زندگي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
شيمي(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
زيست(۳)_دی ماه ۹۷ دانلود
عربي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
رياضي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
شيمي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
زيست(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود