علوم انسانی

موضوع نشريه
فلسفه (۲) دوازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
مدیریت خانواده دوازدهم آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون(۳) دوازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون(۳) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی و آمار(۳) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جامعه شناسی دوازدهم رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۳) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی(۳) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زبان (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
تاریخ۳ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا۳ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
انسان و محیط آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی (۳) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
سلامت و بهداشت_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون ادبی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
مدیریت خانواده و سبک زندگی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جامعه شناسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیا(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی و آمار(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فلسفه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فنون(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۳) دوازدهم انسانی(۳۲۱) تجربی(۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم انسانی دانلود
آمار(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
عربي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
فلسفه(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
جامعه شناسي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود