علوم انسانی

موضوع نشريه
سلامت و بهداشت_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون ادبی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
مدیریت خانواده و سبک زندگی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جامعه شناسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیا(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی و آمار(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فلسفه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فنون(۳)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۳) دوازدهم انسانی(۳۲۱) تجربی(۳۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۹ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو ۲۳ مهر ماه ۱۴۰۰ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ماه ۱۳۹۹ پایه دوازدهم انسانی دانلود
آمار(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
عربي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود
فلسفه(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
جامعه شناسي(۳)_دي ماه ۹۸ دانلود