ریاضی فیزیک

موضوع نشريه
فیزیک(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
آزمایشگاه(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
تفکر و سواد رسانه ای_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش(۱)__آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
آمادگی دفاعی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تفکر و سواد رسانه ای_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
هندسه(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
ریاضی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
دین و زندگی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
آزمایشگاه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیای ایران و استان_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان انگلیسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیای ایران و استان_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
ریاضی و آمار(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
آمادگی دفاعی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زبان خارجه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
هندسه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
نگارش(۱) کلاس های(۱۰۱،۱۱۱،۱۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۱)_دهم ریاضی(۱۰۱) دهم انسانی(۱۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیای ایران_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
شیمی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مرحله دوم ۱۳۹۹ پایه دهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مرحله اول ۱۳۹۹ پایه دهم ریاضی دانلود
نمونه سوال آزمون ورودی پایه دهم مدارس امام حسین(علیه السلام)_۹۹-۹۸ دانلود
زبان خارجه(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
هندسه(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
شیمی(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
ریاضی(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
عربي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
آمادگي دفاعي_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
فارسي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
جغرافياي ايران و استان شناسي _خرداد ۹۸ دانلود
هندسه(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
نگارش(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
فيزيك(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
رياضي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
تفكر و سواد رسانه اي _خرداد ۹۸ دانلود
شيمي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
زبان انگليسي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
نگارش(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
تفكر و سواد رسانه اي _ دی ماه ۹۷ دانلود
شيمي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
آمادگي دفاعي_دی ماه ۹۷ دانلود
عربي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
عربي(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
فيزيك(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
رياضي(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
شيمي(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود