ریاضی فیزیک

موضوع نشريه
شیمی(۱) دهم تجربی و ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(۱) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۱) رشته تجربی و ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زبان انگلیسی(۱) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی(۱) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی(۱) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی۱ (B) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی۱ (A) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
هندسه ۱ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا۱ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
آزمایشگاه(B) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
آزمایشگاه(A) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
آمادگی دفاعی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
آزمایشگاه(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
تفکر و سواد رسانه ای_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش(۱)__آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
آمادگی دفاعی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تفکر و سواد رسانه ای_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
هندسه(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
ریاضی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
دین و زندگی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
آزمایشگاه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیای ایران و استان_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان انگلیسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیای ایران و استان_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
ریاضی و آمار(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
آمادگی دفاعی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زبان خارجه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
هندسه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
نگارش(۱) کلاس های(۱۰۱،۱۱۱،۱۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۱)_دهم ریاضی(۱۰۱) دهم انسانی(۱۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیای ایران_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
شیمی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مرحله دوم ۱۳۹۹ پایه دهم ریاضی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مرحله اول ۱۳۹۹ پایه دهم ریاضی دانلود
نمونه سوال آزمون ورودی پایه دهم مدارس امام حسین(علیه السلام)_۹۹-۹۸ دانلود
زبان خارجه(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
هندسه(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
شیمی(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
ریاضی(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
عربي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
آمادگي دفاعي_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
فارسي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
جغرافياي ايران و استان شناسي _خرداد ۹۸ دانلود
هندسه(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
نگارش(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
فيزيك(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
رياضي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
تفكر و سواد رسانه اي _خرداد ۹۸ دانلود
شيمي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
زبان انگليسي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
نگارش(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
تفكر و سواد رسانه اي _ دی ماه ۹۷ دانلود
شيمي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
آمادگي دفاعي_دی ماه ۹۷ دانلود
عربي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
عربي(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
فيزيك(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
رياضي(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
شيمي(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود