علوم انسانی

موضوع نشريه
تاریخ(۱) دهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
منطق دهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
اقتصاد دهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون(۱) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۱) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زبان انگلیسی(۱) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی(۱) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی آمار(۱) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی۱ (B) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی۱ (A) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جامعه شناسی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا۱ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
آمادگی دفاعی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
تفکر و سواد رسانه ای_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش(۱)__آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
آمادگی دفاعی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
تاریخ(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تفکر و سواد رسانه ای_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
ریاضی و آمار(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
دین و زندگی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیای ایران و استان_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان انگلیسی(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
منطق_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
منطق_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
اقتصاد_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیای ایران و استان_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
ریاضی و آمار(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
آمادگی دفاعی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زبان خارجه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
علوم وفنون(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
منطق_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
نگارش(۱) کلاس های(۱۰۱،۱۱۱،۱۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۱)_دهم ریاضی(۱۰۱) دهم انسانی(۱۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیای ایران_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جامعه شناسی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
اقتصاد_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مرحله اول ۱۳۹۹ پایه دهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مرحله دوم ۱۳۹۹ پایه دهم انسانی دانلود
نمونه سوال آزمون ورودی پایه دهم مدارس امام حسین(علیه السلام)_۹۹-۹۸ دانلود
زبان خارجه(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
جامعه شناسی(۱)_ خرداد ماه ۹۹ دانلود
آمار احتمال(۱)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
آمار(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
عربي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
آمادگي دفاعي_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
اقتصاد _خرداد ۹۸ دانلود
فارسي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
جغرافياي ايران و استان شناسي _خرداد ۹۸ دانلود
جامعه شناسي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
منطق _خرداد ۹۸ دانلود
نگارش(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
علوم و فنون(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
تفكر و سواد رسانه اي _خرداد ۹۸ دانلود
تاريخ(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
زبان انگليسي(۱)_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
جامعه شناسي(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
نگارش(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
تفكر و سواد رسانه اي _ دی ماه ۹۷ دانلود
تاريخ(۱)_دی ماه ۹۷ دانلود
آمادگي دفاعي_دی ماه ۹۷ دانلود
آمار(۱)_دي ماه ۹۷ دانلود
عربي(۱)_دي ماه ۹۷ دانلود
عربي(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
منطق_دي ماه ۹۸ دانلود
تاريخ(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
نمونه سوال آمار و احتمال_دي ماه ۹۸ دانلود