علوم تجربی

موضوع نشريه
زمین شناسی یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فیزیک(۲) یازدهم تجربی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زبان انگلیسی(۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زیست شناسی(۲) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی(۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۲) رشته تجربی و ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی(۲) رشته تجربی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
تاریخ معاصر آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زیست۲ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زیست شناسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
آزمایشگاه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان انگلیسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زیست(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زیست(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فیزیک(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زبان خارجه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۲) یازدهم تجربی(۲۱۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی(۲) یازدهم تجربی(۲۱۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زمین شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
شیمی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۱۴۰۰ پایه یازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ۹۹ پایه یازدهم تجربی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۹۹ پایه یازدهم تجربی دانلود
زبان خارجه(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
زیست شناسی(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
ریاضی(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
زمین شناسی یازدهم _ خرداد ماه ۹۹ دانلود
نگارش(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
رياضي(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
دين و زندگي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
انسان و محيط زيست_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
شيمي_دی ماه ۹۷ دانلود
تاريخ_دی ماه ۹۷ دانلود
زيست شناسي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
عربي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
رياضي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
شيمي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
زيست(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود