علوم انسانی

موضوع نشريه
علوم و فنون (۲) یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
روانشناسی یازدهم انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
اقتصاد(۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
زبان انگلیسی(۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فارسی(۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
عربی(۲) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
تاریخ(۲) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی آمار(۲) رشته انسانی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا(۲) رشته ریاضی آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
جامعه شناسی (۲) آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
فلسفه و منطق۱ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
دین و زندگی۲ آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۲ دانلود
علوم و فنون ادبی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
فلسفه_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۲ دانلود
ریاضی آمار(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
روانشناسی_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
تاریخ معاصر_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان انگلیسی(۲)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه(۱)_آزمون نوبت دوم خرداد ماه ۱۴۰۱ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
علوم و فنون(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
فلسفه_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
دینی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
زبان خارجه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۱ دانلود
نگارش(۲) کلاس های(۲۰۱،۲۲۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
تاریخ(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
علوم وفنون(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
روان شناسی_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
عربی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
فلسفه(۱)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
زبان خارجه(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ادبیات فارسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
ریاضی و آمار(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جغرافیا(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
جامعه شناسی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
دین و زندگی(۲)_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
انسان و محیط زیست_آزمون نوبت اول دی ماه ۱۴۰۰ دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۱۴۰۰ پایه یازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو آبان ۹۹ پایه یازدهم انسانی دانلود
سوالات و پاسخنامه آزمون گزینه دو مهر ۹۹ پایه یازدهم انسانی دانلود
زبان خارجه(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
علوم و فنون(۲)_خرداد ماه ۹۹ دانلود
آمار و احتمال(۲)_ خرداد ماه ۹۹ دانلود
نگارش(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
علوم و فنون(۲)_خرداد ۹۸ دانلود
انسان و محيط زيست_دی ماه ۹۷ دانلود
فلسفه_دی ماه ۹۷ دانلود
جامعه شناسي(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
تاريخ_دی ماه ۹۷ دانلود
علوم و فنون(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
دین و زندگی(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
رياضي و آمار(۲)_دی ماه ۹۷ دانلود
عربي(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
فلسفه(۱)_دي ماه ۹۸ دانلود
تاريخ(۲)_دي ماه ۹۸ دانلود
نمونه سوال آمار و احتمال(۲)_دی ماه ۹۸ دانلود