نوآموزان برتر سال آموزشی

امیرحسین قهرمانیان ۱۹.۵۵
امیرحسین قهرمانیان نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
مهدی حسن پور ۱۹.۸۱
مهدی حسن پور نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرحسین دائمی ۱۹.۶۵
امیرحسین دائمی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : اول
سیدسجاد حسینی ۱۹.۴۰
سیدسجاد حسینی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : دوم
محمدامین خیابانی ۱۹.۳۴
محمدامین خیابانی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (انسانی) شهر : مشهد رتبه : سوم
محمدمعین داوری ۱۹.۶۴
محمدمعین داوری نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : اول
سجاد سعید ۱۹.۵۹
سجاد سعید نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : دوم
امیرحسین مختاری ۱۹.۳۲
امیرحسین مختاری نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (ریاضی و فیزیک) شهر : مشهد رتبه : سوم
محمدعلی ارکی ۱۹.۷۷
محمدعلی ارکی نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
آرمان رجایی ۱۹.۸۱
آرمان رجایی نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : اول
مهدی آرام خواه ۱۹.۷۶
مهدی آرام خواه نوبت اول پایه تحصیلی : یازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم
علی ذاکری زاده ۱۹.۶۴
علی ذاکری زاده نوبت اول پایه تحصیلی : دوازدهم (علوم تجربی) شهر : مشهد رتبه : دوم