حضور مسئولین آموزش و پرورش ناحیه 6 در آموزشگاه

در روز چهارشنبه 14 آبان ماه 1399 ساعت 9:30 جناب آقای حیدری معاون محترم آموزش متوسطه و جناب آقای عباسی کارشناس مسئول محترم متوسطه دوره دوم آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد از دبیرستان بازدید به عمل آوردند. در ابتدای حضور مسئولین آموزش و پرورش با جناب آقای شادری زاده مدیریت محترم دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) جلسه ای داشتند و در ادامه با آقای خسروجردی مسئول محترم فناوری اطلاعات دبیرستان در زمینه چگونگی ارزشیابی دانش آموزان گفتگو داشتند.

ادامه جلسه با حضور مدیریت محترم، معاون فناوری، معاونین محترم آموزشی و پرورشی و مشاوره دبیرستان تشکیل گردید که مسئولین آموزش و پرورش ؛ مسائل آموزشی دبیرستان را مورد بررسی قرار دادند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20