ثبت نام كتاب هاي درسي دانش آموزان

كتاب هاي درسي دانش آموزان پايه دهم ثبت نام گرديد.

در روز سه شنبه 20 مردادماه 1399 و طبق آخرين آمار ثبت نامي دانش آموزان در پايه دهم در سال تحصيلي جديد در آموزشگاه كه توسط معاون اجرايي آموزشگاه  استخراج شده و بر اساس اين تعداد از دانش آموزان ثبت نامي كتاب هاي درسي دانش آموزان توسط معاونت محترم اجرايي دبيرستان آقاي ايماني در سايت مربوطه ثبت گرديد.

اين كتاب ها احتمالا در هفته آخر شهريور و طبق اسامي ثبت نام در اين پايه دريافت خواهد شد و پس از دريافت در آموزشگاه در بين دانش آموزان توزيع گرديد.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 15/20