برگزاری جلسه شورای آموزشی و پرورشی دبیرستان در اتاق مدیریت

در روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه ۱۳۹۹ پنجمین جلسه شورای آموزشی و پرورشی دبیرستان با حضور معاونین آموزشی و پرورشی و معاونین اجرایی و فناوری دبیرستان در اتاق مدیریت دبیرستان برگزار شد.

در این جلسه با توجه به گذشت حدود یک ماه از سال تحصیلی و لزوم ارزشیابی مستمر و دریافت نمره مستمر از دبیران محترم برنامه امتحانات مستمر دانش آموزان و روند برگزاری این امتحانات برنامه‌ریزی شد. همچنین برگزاری امتحانات طبق برنامه توسط خود دبیران از دانش‌آموزان گرفته خواهد شد و تا اواسط آبان ماه نتایج امتحانات در اختیار والدین محترم قرار خواهد گرفت.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20