بازدید مسئول محترم حراست

در روز دوشنبه 6 بهمن ماه 1399 ساعت 11 صبح جناب آقای حیدری مسئول محترم حراست آموزش و پرورش ناحیه 6 مشهد مقدس، از دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) بازدید به عمل آوردند.

ایشان پس از گفتگو با مدیریت محترم در مورد مسائل آموزشی و پرورشی به همراه مدیر محترم دبیرستان جناب آقای شادردی زاده، ضمن بازدید از بخش های مختلف دبیرستان با همکاران محترم معاون پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم در موضوع مسائل آموزشی و مشاور دبیرستان جناب آقای مهندس جعفری در ارتباط با فعالیت های مشاوره ای دبیرستان نسبت به دانش آموزان گفتگو داشتند.

پس از بازدید از بخش های فناوری و اجرایی دبیرستان و رسیدن به وقت نماز؛ نماز جماعت با حضور جناب آقای حیدری ، مدیریت محترم و کادر دبیرستان در نمازخانه دبیرستان برگزار گردید.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20