اولین جلسه شورای مرکزی هیئت دانش آموزی اخلاص

در روز سه شنبه 21 آبان ماه 1398 اولین جلسه اعضای شورای مرکزی هیئت دانش آموزی اخلاص واحد برادران در محل موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین(علیه السلام) با حضور جانشین محترم موسسه و معاونت محترم فرهنگی موسسه برگزار شد.
در این جلسه 3 نفر از اعضای اصلی از 5 نفر اصلی شورای مرکزی از دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) هستند. در این جلسه ابتدا توسط جانشین محترم موسسه امام حسین(علیه السلام) و مسئول فرهنگی خانم دلیری موارد مهم و درخور بحث و بررسی در مورد تدوین شیوه نامه هیئت دانش آموزی و دستورالعمل های اجرایی شورای مرکزی هیئت اخلاص در سطح استان مطرح شد و سپس اعضای شورای هیئت اخلاص نظرات خود را مطرح نمودند. در ادامه نیز پس از جمع بندی های لازم جلسه پایان یافت.

امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 0/20