آماده سازی دفاتر نمره و دبیران(پروژه مهر)

هر ساله پیش از آغاز سال تحصیلی و در شهریور ماه همکاران واحد اجرایی دبیرستان اقدام به تهیه و آماده سازی شرایط آموزشی و پرورشی آموزشگاه می نمایند که تهیه دفاتر آموزشی یکی از آن موارد می باشد.

در روز سه شنبه 16 شهریور ماه 1400 جناب آقای لقمانی معاون محترم آموزشی دبیرستان پسرانه دوره دوم به همراه معاون محترم پرورشی دبیرستان پسرانه دوره دوم امام حسین(علیه السلام) جناب آقای علیشاهی به منظور تحقق اهداف پروژه مهر و آغاز سال تحصیلی 1401-1400 اقدام به آماده سازی دفاتر نمره و دفاتر دبیران نمودند سپس چک لیست های معدل دانش آموزان جهت بهره برداری در دفاتر نمره دبیران تهیه و تنظیم شد


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20